top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
  • Writer's pictureMaple PTSA

Maple Teacher ChatMaple PTSA presents Maple Teacher Chat November 19th at 6:30-7:30pm A panel of Maple Teachers will be answering your questions live via Zoom. This is a great opportunity for your student to get involved. We are hoping for some fun and creative questions that help us all get to know the teachers better. You and your student can submit questions for specific teachers or for all to answer. Use this form to submit your questions: https://forms.gle/4DsBBjfHmWYrYubn8 (Depending on the amount of questions submitted, we may not get to them all.)

Some examples are:

- What is your favorite color? - Why did you become a teacher? - What is your favorite ice cream flavor? Teachers for this session are: Mr. G - 1st Grade Ms. Jones - 5th Grade Ms. Knoeck - Music Specialist

Maple学校 教师聊天室 Maple PTSA 发起了教师聊天室项目,希望给各位家长提供一个能与学校老师交流的平台。 时间:11月19日 星期四 晚上6:30-7:30 几位Maple学校的老师会使用Zoom来在线为您答疑解惑,回答您的问题。这是一个极好的让学生和您一起参与进这个学校集体的机会。我们希望用一些有趣和有创意的问题来帮助所有人更好的去了解Maple学校的老师们。您和您的孩子可以提交任何你们对特定老师想问的问题,我们会给出回答。您想提出的问题可以填在这张问卷里面: https://forms.gle/4DsBBjfHmWYrYubn8 如果征集到大量的问题,我们会挑选一些最具有代表性的回答,如果只是少量问题,我们则会一一为大家解答。如果您不了解可以给老师提出什么样的问题,以下是一些例子:

- 你最喜欢的颜色是什么?

- 你为什么成为了一名教师?

- 你最喜欢吃的冰淇淋口味是什么?

这次参加教师聊天室的老师们有: 一年级的 Mr.G 五年级的 Ms. Jones 音乐教师 Ms. Knoeck Platica con los Maestros de Maple Maple PTSA presenta Maple Teacher Chat El 19 de Noviembre a las 6:30-7:30 Un panel de Maestros de Maple contestará sus dudas en vivo en Zoom. Esto es un gran oportunidad para sus alumnos participar en su escuela! Estamos esperando para preguntas divertidas y creativas que nos ayudamos conocernos. Su alumno y tu pueden submitir para maestros específicos o para todos. Usa este forma submitir sus preguntas: https://forms.gle/4DsBBjfHmWYrYubn8 Por ejemplo: - Cual es tu color favorito? - Porque te convertirse a un/a maestro/a? - Cual es tu helado favorito? Los Maestros de este sesión son: Señor G - 1° grado Señora Jones - 5° grado Señora Knoeck - Especialista de Musica


Trò chuyện với giáo viên Maple Maple PTSA giới thiệu Trò chuyện với giáo viên Maple Ngày 19 tháng 11 lúc 6:30-7:30 giờ tối Một hội thảo với các giáo viên Maple sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn thông qua Zoom. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học sinh của quý vị tham gia. Chúng tôi hy vọng một số câu hỏi vui nhộn và thú vị sẽ giúp tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về các giáo viên. Quý vị và học sinh của quý vị có thể gửi câu hỏi cho giáo viên cụ thể hoặc cho tất cả mọi người để trả lời. Sử dụng biểu mẫu này để gửi câu hỏi của bạn:  https://forms.gle/4DsBBjfHmWYrYubn8

(Tùy thuộc vào số lượng câu hỏi được gửi, chúng tôi có thể không giải đáp hết được.) Một số ví dụ là: - Màu sắc ưa thích nhất của cô/thầy là gì? - Tại sao cô/thầy trở thành giáo viên? - Vị kem yêu thích nhất của cô/thầy là gì? Giáo viên đại diện cho khối lớp là: Mr. G - Lớp 1 Cô Jones - Lớp 5 Cô Knoeck - Chuyên gia âm nhạc

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page