top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
 • Writer's pictureMaple PTSA

Pickup Learning Material & School Supplies

Updated: Sep 3, 2020

On Thursday September 3rd, you will have an opportunity to pick up your child’s materials at Maple Wood Park. Student materials will include school supplies selected by your child’s teacher, and learning resources. Laptops from the school district for students 3rd - 5th grade will also be available to check out at Maple's main office.


Horario de Otoño Para Recoger Útiles Escolares para los Estudiante - jueves, 3 de septiembre. Maple Wood Park. Los materiales para los estudiantes incluirán útiles escolares seleccionados por el maestro de su hijo/a y recursos de aprendizaje. 还可以使用学区提供给3至5年级学生的笔记本电脑进行退房。


9月3日或 秋季索取學生用品的家庭時間安排. Maple Wood Park. 學生材料將包括您孩子的老師選擇的學習用品和學習資源。從學區為3至5年級學生提供的筆記本電腦也可以登記拿取。


Gia đình nhận dụng cụ học vào mùa Thu, ngày 3 tháng 9. Maple Wood Park. Tài liệu dành cho học sinh sẽ bao gồm đồ dùng học tập do giáo viên của con qúi vị chọn và các nguồn học tập. Máy vi tính cho học sinh lớp 3, 4, và 5 cũng sẽ có sẵn cho phụ huynh nhận.

 

If you are unable to come during your scheduled time, we encourage you to connect with other Maple families to arrange having them picking up your child’s materials when they pick up their own. If you are unable to make these arrangements, please let us know at maple.attendance@seattleschools.org or leave a message at 206-252-8310.


Si no puede venir durante el horario programado, le recomendamos que se conecte con otras familias de Maple para hacer arreglos para que recojan los materiales de su hijo cuando recojan los suyos. Si no puede hacer estos arreglos, háganoslo saber a maple.attendance@seattleschools.org o deje un mensaje al 206-252-8310.


如果您無法在計劃的時間內到校,我們建議您與其他Maple家庭聯繫,安排他們在取自己孩子的學習用品時時取他們的材料。如果您無法做出這些安排,請通過maple.attendance@seattleschools.org 與我們聯繫,或致電 206-252-8310。


Nếu quý vị không thể đến trong thời gian sắp xếp trước, chúng tôi khuyến khích bạn kết nối với các gia đình Maple khác để sắp xếp việc họ lấy tài liệu của con bạn khi họ tới nhận đồ. Nếu bạn không thể thực hiện những sắp xếp này, vui lòng cho chúng tôi biết tại maple.attendance@seattleschools.org hoặc để lại tin nhắn theo số 206-252-8310.


For information in Español, 中文, & Tiếng Việt 👉Click Here.

 

Breaking News from Ms. Bowman-White,

 • Maple received a shipment of laptops today! This means that 3rd-5th grade families can pick up their child’s laptop during school supply distribution tomorrow. School supplies will be at Maplewood Park and laptops will be at the Maple front office.

 • If your child received a PTSA loaner laptop to use, please bring it with you and exchange it for your child’s new SPS device.

 • To receive an SPS device families will need to complete an online learning form. Forms will be available when you pick up your device, however please feel free to complete this form ahead of time and bring with you to the device distribution: Amharic, Chinese, English, Somali, Spanish, Tagalog, Tigrinya, Vietnamese

  • If you have asked another Maple family to pick up your child’s materials, they will not be able to pick up your child’s laptop unless they bring this completed form, signed by you.

 • Devices for K-2 have been ordered but have not yet arrived.


Últimas noticias de la Sra. Bowman-White

 • ¡Maple recibió hoy un envío de computadoras portátiles! Esto significa que las familias de 3º a 5º grado pueden recoger la computadora portátil de sus hijos durante la distribución de útiles escolares mañana en Maplewood Park. Despues de recoger sus utiles escolares, pase por la entrada de Maple para recoger su computadora.

 • Si su hijo recibió una computadora portátil prestada por la PTSA para usarla, tráigala y cámbiela por la nueva computadora de SPS para su hijo/a.

 • Para recibir una computadora de SPS, las familias deberán completar un formulario de aprendizaje en línea. Los formularios estarán disponibles cuando recoja su dispositivo, sin embargo, siéntase libre de completar este formulario con anticipación y traerlo a la distribución del dispositivo:  Amharic, Chinese, English, Somali, Español, Tagalog, Tigrinya, Vietnamese

 • Si le ha pedido a otra familia de Maple que recoja los materiales de su hijo, no podrán recoger la computadora portátil de su hijo a menos que traigan este formulario completo y firmado por usted.

 • Los iPads para los estudiantes de K-2 fueron ordenados, pero aún no han llegado.


Bowman-White女士校長的最新消息

 • Maple今天收到了一批筆記本電腦! 這意味著3至5年級的家庭明天可以在Maplewood公園分發學校用品時取得孩子的筆記本電腦。 请注意:3至5年级的家庭首先从公园拿起学校用品袋,然后来到校務處的前门拿起笔记本电脑。

 • 如果您的孩子曾收到家長教師會(PTSA)借出的筆記本電腦,請把它帶回來並為孩子交換西雅圖校區的新設備。

 • 如要取得西雅圖校區設備,各家庭必須填妥線上的學習表格。 我們亦備有表格可於索取設備時即時填寫,然而請你先把這表格填妥,然後帶到設備分發處: 阿姆哈拉文, 中文, 英文, 索馬里文, 西班牙文, 他加祿文, 提格里尼亞文, 越南文

  • 如果您已請求另一個Maple家庭為你提取您孩子的材料,除非他們帶著您已簽署妥當的完整表格,否則他們將無法取回您孩子的筆記本電腦。

 • iPad 的設備已經訂購,但尚未到貨。

Tin Khẩn từ Hiệu Trưởng Bowman-White

 • Hôm nay Maple nhận được một số máy tính xách tay! Điều này có nghĩa là các gia đình từ lớp 3 đến lớp 5 có thể nhận máy tính xách tay của con mình trong quá trình phân phát đồ dùng cho trường học vào ngày mai tại Maplewood Park. Xin quý phụ huynh tới trước văn phòng của trường để nhận máy vi tính.

 • Nếu con qúi vị nhận được một máy tính xách tay PTSA cho mượn để sử dụng, vui lòng mang theo máy và đổi lấy thiết bị SPS mới cho các em.

 • Để nhận được một thiết bị SPS, các gia đình sẽ cần phải hoàn thành một đơn học tập trực tuyến. Mẫu đơn sẽ có sẵn khi qúi vị nhận thiết bị của mình, tuy nhiên, vui lòng hoàn thành đơn này trước thời hạn và qúi vị nhớ mang theo đến nơi phân phối thiết bị: Amharic, Chinese, English, Somali, Spanish, Tagalog, Tigrinya, Vietnamese

 • Nếu qúi vị nhờ một gia đình Maple khác nhận tài liệu cho con qúi vị, họ sẽ không thể lấy máy tính xách tay của con qúi vị trừ khi họ mang theo đơn đã điền đầy đủ thông tin này có chữ ký của qúi vị.

 • Máy iPad cho lớp mẫu giáo, lớp 1, và lớp 2 đã được đặt mua nhưng vẫn chưa đến.


To volunteer and help with the process on September 3rd, please find information here.

86 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page