top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
 • Writer's pictureMaple PTSA

Pick up iPads at Maple (K-2nd grade)


Pick-Up Procedures:

 • Please park at Maplewood or on the street.

 • Please form a line at the check in tables in front of the main office doors. (Maintaining 6 ft of distance from the person in front of and behind you)

 • If you have a computer that is on loan from the PTSA (Lenono laptop), please return it to the school so you can get a district device.

 • To receive an SPS device families will need to complete an online learning form. Forms will be available when you pick up your device, however please feel free to complete this form ahead of time and bring with you to the device distribution: Amharic, Chinese, English, Somali, Spanish, Tagalog, Tigrinya, Vietnamese

  • If you have asked another Maple family to pick up your child’s iPad, they will not be able to unless they bring this completed form, signed by you.

 • If you have children in different grades, please select one time slot and pick up each child’s materials in one trip.

 • If you need support to start up and log-in to your child’s new iPad and trouble shoot any issues, we will have a team available to provide physically distant support outdoors.

Procedimientos Para Recoger los iPads

 • Estaciónese en el parque Maplewood o en la calle.

 • Por favor forme una fila junto las mesas de registro enfrente de las puertas de la oficina principal (manteniendo una distancia de 6 pies de la persona que esta delante y detrás de usted).

 • Si tiene una computadora (marca Lenovo) que le prestó la PTSA porfavor devuélvelos a Maple asi puedes recoger las nuevas (computadora o iPad) desde el distrito.

 • Para recibir un iPad de SPS, las familias deberán completar un formulario de aprendizaje en línea. Los formularios estarán disponibles cuando recoja su iPad. Con anticipación pueden llenar el formulario y traerlo con usted. Link para el formulario: Amharic, Chinese, English, Somali, Spanish, Tagalog, Tigrinya, Vietnamese

  • Si quiere pedirle a otra familia de Maple que recoja su iPad, tendrá que completar el formulario y firmarlo por usted. Mande el formulario con la persona.

 • Si tiene niños en diferentes grados, seleccione un horario y recoja los materiales de cada niño en un viaje.

 • Si necesita ayuda para iniciar y empezar la sesión en el iPad de su niño, tendremos un equipo de maestros que estarán listos para ayudar afuera al aire libre y manteniendo la distancia apropiada.  

索取程序:

 • 請把車停泊在Maplewood公園或在街道上。

 • 請在校務處外的簽到枱位置排隊。(請與前面和後面的人保持6英尺的距離)。

 • 如果您有一台可從PTSA(Lenono筆記本電腦)借來的电腦,請將其退還給學校,以便獲得校区的 iPad 設備。

 • 如要取得西雅圖校區設備,各家庭必須填妥線上的學習表格。我們亦備有表格可於索取設備時即時填寫,然而請你先把這表格填妥,然後帶到設備分發處:阿姆哈拉文中文英文索馬里文西班牙文他加祿文提格里尼亞文越南文

  • 如果您要求另一個Maple家庭協助索取你孩子的iPad,除非他們帶同您已簽署的的完整表格,否則他們將無法提取。

 • 如果您有不同年級的孩子,你可以選擇一個時間段裡索取每位孩子的材料。

 • 如果您需要幫助啟動和登錄你孩子的新iPad,並排除任何問題,我們將有一支團隊為您提供戶外的隔離支援。

Thủ Tục Nhận Máy Vi Tính/iPad:

 • Vui lòng đậu xe ở Công Viên Maplewood hoặc đậu xe trên đường trong xóm gần trường.

 • Vui lòng xếp hàng tại bàn ghi danh trước văn phòng trường. (Duy trì khoảng cách 6 ft từ người phía trước và phía sau qúi vị)

 • Nếu quý vị có một máy vi tính được Hội Phụ Huynh Học Sinh cho mượn (nhãn hiệu Lenovo), vui lòng trả lại cho Maple để quý vị có thể nhận máy máy vi tính hoặc iPad của khu học chánh Seattle.

 • Để nhận được một máy của khu học chánh Seattle (SPS) phát, các gia đình sẽ cần phải hoàn thành một đơn học tập trực tuyến. Mẫu đơn sẽ có sẵn khi qúi vị nhận thiết bị của mình, tuy nhiên, vui lòng hoàn thành đơn này trước thời hạn và qúi vị nhớ mang theo đến nơi phân phối thiết bị: Tiếng Amharic, Tiếng Hoa, Tiếng Anh, Tiếng Somali, Tiếng Tây-Ban-Nha, Tiếng Phi, Tiếng Tigrinya, Tiếng Việt.

  • Nếu qúi vị nhờ một gia đình Maple khác nhận tài liệu cho con qúi vị, họ sẽ không thể lấy vi tính/iPad của con qúi vị trừ khi họ mang theo đơn đã điền đầy đủ thông tin này có chữ ký của qúi vị.

 • Nếu qúi vị có con ở các lớp khác nhau hoặc nhận dùm cho gia đình Maple khác, vui lòng chọn một giờ thôi để tranh thủ nhận máy cho các cháu trong cùng một lần đi.

 • Nếu quý vị cần hỗ trợ để khởi động và đăng nhập vào iPad mới của con quý vị và hỗ trợ kỷ thuật, chúng tôi sẽ có một đội ngũ chăm sóc kỷ thuật sẵn sàng giúp đở quý vị ngoài trời, duy trì khoảng cách xã hội.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page