top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
  • Writer's pictureMaple PTSA

Maple is a Food Site!


Maple Food Site open Monday to Friday 11:15am - 1:15pm (closed on school holidays). Students, families, and our community are welcome to go to our cafeteria and take “grab and go” lunches. Milk and/or juice provided. You do not have to be a SPS student or family. You do not have to be under the age of 18 to get a lunch. Food sites are open to everyone, adults and students alike. You also do not have to just take one lunch – take as many lunches as you want.


There will also be reheatable meals by FareStart available for all families to pick up along with lunches.


In addition, there will be Weekend Student Meal Support for the WEEKEND provided by Backpack Brigade and Food for Schools that is available for all families in need to pick up on FRIDAYS to have food over the weekend.

Because Maple is now a food site, we no longer have our Maple school bus routes 711 and 712 delivering food to our bus stops.


Maple 食物站週一至週五上午11:15-下午1:15 開放(学校假期關門)。欢迎学生,家庭和我们的社区去我们的自助餐厅吃午餐。 提供牛奶和/或果汁。 您不必是SPS学生或家庭。 您不必未满18岁就可以吃午餐。 美食场所向所有人开放,包括成年人和学生。 您也不必只吃一顿午餐-随便吃多少顿午餐。

 我還剛剛了解到Maple食物站提供的其他食品支持。

 FareStart還提供可再加熱的飯菜,供所有家庭在午餐時享用。

此外,背包旅Backpack Brigade 和"學校食品"將為學生提供週末膳食支持,該服務適用於所有需要在星期五為週末收集食物的家庭。


因為Maple現在是食物場所,所以我們不再有Maple校車路線711和712將食物運送到我們的公交車站。


Maple Sitio de Comida abre de lunes a viernes de 11:15 am a 1:15 pm (cerrado los días festivos escolares). Los estudiantes, las familias y nuestra comunidad pueden ir a nuestra cafetería y tomar almuerzos para llevar. Se proporciona leche y / o jugo. No es necesario que sea un estudiante o una familia de SPS. No es necesario ser menor de 18 años para almorzar. Los sitios de comida están abiertos para todos, adultos y estudiantes por igual. Tampoco tiene que tomar solo un almuerzo, tome tantos almuerzos como desee.


También habrá comidas recalentables por FareStart disponibles para que todas las familias las recojan junto con los almuerzos.


Además, habrá apoyo de comidas para estudiantes durante EL FIN DE SEMANA proporcionado por Backpack Brigade y Food for Schools que está disponible para todas las familias que lo necesiten para recoger los VIERNES para tener comida durante el fin de semana.


Debido a que Maple ahora es un sitio de comida, ya no tenemos nuestras rutas de autobús escolar 711 y 712 de Maple entregando comida en nuestras paradas de autobús.


Cơ Sở Phát Đồ Ăn Trưa tại Maple mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11:15 sáng - 1:15 chiều (đóng cửa vào ngày lễ nghỉ học). Chào đón học sinh, gia đình, và cộng đồng đến căn-tin trường và nhận những gói đồ ăn trưa. Quý vị có thể lấy sữa hoặc nước trái cây. Quý vị không cần phải là học sinh hoặc gia đình trong khu học chánh. Quý vị cũng không cần phải dưới 18 tuổi mới được ăn trưa. Cơ Sở Phát Đồ Ăn Trưa sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người, cả người lớn và học sinh. Quý vị cũng không cần phải chỉ lấy một phần ăn - hãy lấy bao nhiêu phần tùy thích.


Đồng thời, FareStart cũng sẽ có các bữa ăn hâm nóng lại cho mọi gia đình lấy cùng khi nhận đồ ăn trưa.


Ngoài ra, sẽ có Hỗ trợ Bữa ăn Cuối tuần cho Học sinh vào CUỐI TUẦN được cung cấp bởi Backpack Brigade và Food for Schools, sẵn sàng cho tất cả các gia đình có nhu cầu nhận vào THỨ SÁU để có thức ăn vào cuối tuần.


Vì Maple hiện là một địa điểm phát đồ ăn nên chúng ta không còn các tuyến xe buýt 711 và 712 giao thực phẩm đến các điểm dừng xe buýt nữa.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page