top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
 • Writer's pictureMaple PTSA

Maple Cares A Lot!


From March 2020 on, Maple Elementary and Maple PTSA, with the help of many big-hearted volunteers and donors, were able to help the community since the beginning of the pandemic. Here are some ways this year that Maple Cares a lot!

 • 44 Lunch volunteers at Maple helped by wiping tables, opening milks, and sharing their smiles with students.

 • Over 100 coats gathered and 60 distributed to students.

 • From September 2021 to January 2022, 225 Friday weekend food bags were distributed with more to come for the year. During the remote pandemic period, Maple distributed 100 Friday food bags a week!

 • From March 2020 to today, over $63,000 was used to support families with the Right Now Fund and the Maple Cares fund raising over $20,000 since its inception in May 2020.

 • 85% of Maple students are vaccinated. Thank you for continuing to help kids stay healthy, and keeping them home when they are sick!
A partir de marzo de 2020, Maple Elementary y Maple PTSA, con la ayuda de muchos voluntarios y donantes de gran corazón, pudieron ayudar a la comunidad desde el comienzo de la pandemia. ¡Aquí hay algunas formas en las que Maple se preocupa mucho este año!

 • 44 voluntarios de almuerzo en Maple ayudaron limpiando mesas, abriendo leches y compartiendo sus sonrisas con los estudiantes.

 • Se reunieron más de 100 abrigos y se distribuyeron 60 a los estudiantes.

 • Desde septiembre de 2021 hasta enero de 2022, se distribuyeron 225 bolsas de comida para el fin de semana de los viernes y habrá más durante el año. ¡Durante el período remoto de la pandemia, Maple distribuyó 100 bolsas de comida cada viernes de la semana!

 • Desde marzo de 2020 hasta hoy, se utilizaron más de $63,000 para apoyar a las familias con Right Now Fund y Maple Cares, recaudando más de $20,000 desde su creación en mayo de 2020.

 • El 85% de los estudiantes de Maple están vacunados. ¡Gracias por continuar ayudando a los niños a mantenerse saludables y mantenerlos en casa cuando están enfermos!
從 2020 年 3 月起,Maple 小學和 Maple PTSA 在許多熱心的志願者和捐助者的幫助下,能夠在大流行開始以來幫助社區。 以下是今年 Maple 表現關懷的一些方式!

 • Maple 的 44 名午餐志願者通過擦桌子、打開牛奶和與學生分享笑容來提供幫助。

 • 收集了 100 多件外套,並分發了 60 件給學生。

 • 從 2021 年 9 月到 2022 年 1 月,分發了 225 個週五週末食品袋,今年還會有更多。 在偏遠大流行期間,楓葉每週分發100個星期五食品袋!

 • 從 2020 年 3 月到今天,自 2020 年 5 月成立以來,已有超過 63,000 美元用於支持現在基金和 Maple Cares 基金籌集的超過 20,000 美元的家庭。

 • 85% 的 Maple 學生接種了疫苗。 感謝您繼續幫助孩子們保持健康,並在他們生病時讓他們留在家中!Từ tháng 3 năm 2020 trở đi, Maple Elementary và Maple PTSA, với sự giúp đỡ của nhiều tình nguyện viên và nhà tài trợ có tấm lòng hảo tâm, đã có thể giúp đỡ cộng đồng kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đây là một số cách trong năm nay mà Maple quan tâm rất nhiều!

 • 44 Tình nguyện viên trong giờ ăn trưa tại Maple đã giúp đỡ bằng cách lau bàn, mở hộp sữa và chia sẻ nụ cười của họ với học sinh.

 • Hơn 100 chiếc áo khoác được tập hợp và 60 chiếc được phân phát cho học sinh.

 • Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, 225 túi thực phẩm cuối tuần đã được phân phát…và sắp tới còn thêm nhiều nữa trong năm này. Trong thời kỳ đại dịch ở xa, Maple đã phân phát 100 túi thực phẩm vào Thứ Sáu mỗi tuần!

 • Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, hơn 63.000 đô la đã được sử dụng để hỗ trợ các gia đình với Quỹ Ngay bây giờ và quỹ Maple Cares huy động được hơn 20.000 đô la kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2020.

 • 85% học sinh Maple được tiêm chủng.Cảm ơn quý phụ huynh đã tiếp tục giúp các em khỏe mạnh và giữ các em ở nhà khi không được khoẻ!

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page