top of page
Monarch Minutes - Our Blog
Search
  • Writer's pictureMaple PTSA

Get a Flu Shot!

Protect your family from the flu!

The Seattle Visiting Nurse Association will be offering drive-up flu shot clinics this fall. All SPS students, families and staff are welcome to attend. Insurance, including Apple Health, Medicare and credit card payment is accepted. Appointments will be required. To register for appointments, visit the district webpage by clicking here.


School-based health centers located in many of our schools also offer flu shots to any SPS students, even if student does not have insurance. For a list of schools with school based health centers, visit here.

Your school nurse can help you to get a flu shot in either method.


保护您的家人免受流感感染!

西雅图护士协会将在今年秋天提供流感预防针诊所。欢迎所有SPS学生,家庭和员工参加。它们接受包括Apple Health,Medicare在内的保险和信用卡付款。需要预约。要预约,请按(此处 Here)查看校区网页。

即使学生没有保险,我们许多学校中的校内医疗中心也可以为所有SPS学生提供流感预防针。有关设有校内保健中心的学校列表,请访问(此处 Here)。

您的学校护士可以以上其中一种方法帮助您注射流感预防针。


¡Proteja a su familia de la gripe!

La Asociación de Enfermeras Visitantes de Seattle ofrecerá clínicas de vacunación contra la gripe desde un vehículo este otoño. Todos los estudiantes, las familias y el personal de SPS están invitados a asistir. Se aceptan seguros, incluidos Apple Health, Medicare y pagos con tarjeta de crédito. Se requerirán citas. Para registrarse para las citas, visite la página web del distrito presionando aquí.

Los centros de salud escolares ubicados en muchas de nuestras escuelas también ofrecen vacunas contra la gripe a cualquier estudiante de SPS, incluso si el estudiante no tiene seguro. Para obtener una lista de escuelas con centros de salud basados ​​en escuelas, visite aquí.

La enfermera de su escuela puede ayudarlo a vacunarse contra la gripe en  cualquiera de los métodos.


Bảo hộ cho gia đình bạn khỏi bệnh cúm!

Hiệp hội Seattle Visiting Nurse Association sẽ cung cấp các phòng khám tiêm phòng cúm dưới dạng drive-up vào mùa thu này. Tất cả học sinh, gia đình và nhân viên SPS đều được hoan nghênh tham dự. Bảo hiểm, bao gồm Apple Health, Medicare và thanh toán bằng thẻ tín dụng đều được chấp nhận. Yêu cầu lấy hẹn. Để đăng ký làm hẹn, hãy truy cập trang web của học khu bằng cách nhấp Vào Đây

Các trung tâm y tế tại trường tọa lạc trong nhiều trường học của chúng tôi cũng cung cấp tiêm phòng cúm cho bất kỳ học sinh SPS nào, ngay cả khi học sinh không có bảo hiểm sức khỏe. Để biết danh sách các trường có trung tâm y tế học đường, hãy truy cập Tại Đây. Here

Y tá của trường có thể giúp bạn tiêm phòng cúm cho cả hai cách thức.


Ka difaac qoyskaada hargabka!

Ururka Kalkaaliyayaasha waxay bixinayaan talaalka hergabka iyadoo la isticmaalayo gaariga adigoo ku socda xiliga deyrta . dhamaan ardayda  SPS , qoysaska iyo shaqaalaha weynu ku soo dhaweyneynaa si ay oga soo qeybgalaan . Ceymiska, oo ay ku jiro Apple Health, caafimaadka .  waan aqbaleyn isticmaalka kaarkaada  waa in aad balan ka qabsataa . Is diiwaangelinta qabsashada balanta , booqo boga shaashada adigoo riixaya halkan

Goobaha caafimaad oo badan ayaa ku dhex yaala dugsiyo fara badan oo ku deeqaya in ay ku siiyaan adeega talaalka arday kasta oo dhigta   SPS , hadii ay ardayda aysan heysan ceymis . Goobaha dugsiyada ay ku dhexyaalaan goobaha caafimaad hadii aad dooneysid  booqo halkan.

Kalkaaliyaha caafimaad ee dugsiga ayaa kaa caawinaya talaalka hargabkaet  


Protektahan ang iyong pamilya mula sa trangkaso!

Ang Seattle Visiting Nurse Association ay mag-aalok ng mga drive-up flu shot clinic ngayong taglagas. Ang lahat ng mga mag-aaral ng SPS, pamilya at kawani ay malugod na tinatanggap. Ang insurance, kabilang ang Apple Health, Medicare at credit card na pagbabayad ay tinatanggap. Kakailanganin ang appointment. Upang magparehistro para sa mga tipanan, bisitahin ang webpage ng distrito sa pamamagitan ng pag-click here

Ang mga pampaaralang-sentro ng kalusugan ay matatagpuan sa marami sa aming mga paaralan ay nag-aalok din ng mga shot para sa trangkaso sa sinumang mga mag-aaral ng SPS, kahit na ang mag-aaral ay walang insurance. Para sa listahan ng mga paaralan na may mga pampaaralang-sentro ng kalusugan, bisitahin here.

Matutulungan ka ng iyong nars ng paaralan na makakuha ng flu shot sa alinmang pamamaraan.


ቤተሰብዎንከጉንፋን(ፍሉ) ይጠብቁ! 

የሲያትል የጎብኝዎች ነርስ ማህበር በዚህ መኸር ወቅት የድራይቭ ስሩ የፍሉ ክትባት ክሊኒኮችን ያቀርባል።ሁሉም የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ቤተሰቦች እና ሰራተኞች መሳተፍ ይችላሉ። መድን ፣ Apple Health ጨምሮ ፣ Medicare እና የክረዲት ክፍያ ተቀባይነት ኣላቸው።ቀጠሮ መያዝ ያስፈላጋል። ቀጠሮ ለማስያዝ እዚህ(Here)ጠቅ በማድረግ የዲስትሪክቱን ድረ ገጽ ይጎብኙ

የትምህርት ቤት የጤና ጣቢያዎች ለማንኛውም የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች፣መድን የሌላቸው ተማሪዎችም ጭምር፣ የጉንፋን(ፍሉ) ክትባት ይሰጣሉ። የትምህርት ቤት የጤና ጣቢያ ያሏቸው ት/ቤቶች ዝርዝር ለማየት እዚህ(Here) ይጎብኙ ፡፡ Here

የትም/ቤትዎ ነርስ በየትኛውም ዘዴ የጉንፋን (ፍሉ) ክትባት እንዲወስዱ ሊረዳዎ ይችላል ፡፡


Find a School-Based Health Center: https://kingcountyschoolhealth.com/about/#findSBHC

Nurse Emily Goff: ejgoff@seattleschools.org

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page